Regulamin
Portalu Wiedzy Prawno-Medycznej Copernicus

A. Definicje

1. EIB - EIB Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050455, NIP 956-000-74-85.
2. PORTAL (Portal PWPM Copernicus) – autorski portal wiedzy prawno-medycznej, którego właścicielem i operatorem jest EIB.
3. KLIENT – podmiot, któremu EIB udostępnia PORTAL.
4. UŻYTKOWNIK – pracownik lub współpracownik KLIENTA uprawniony do bezpłatnego korzystania z PORTALU.
5. ADMINISTRATOR (Administrator PORTALU) – osoba, której EIB powierzyła obowiązki oraz odpowiedzialność za prawidłowość działania oraz bezpieczeństwo danych zawartych w udostępnionym UŻYTKOWNIKOWI PORTALU.

B. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady na jakich EIB udostępnia zasoby PORTALU, w szczególności: Orzeczenia, Webinary, Aktualności, Porady, Procedury.
2. Przed uzyskaniem dostępu do PORTALU UŻYTKOWNIK winien zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz zaakceptować jego postanowienia.
3. Warunkiem udostępnienia zasobów PORTALU jest również uzupełnienie wymaganych informacji i danych osobowych.

C. Zasady korzystania z serwisu

1. Zasoby zamieszczone w PORTALU mają charakter edukacyjny i informacyjny. EIB nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zamieszczonych w PORTALU przez UŻYTKOWNIKA.
2. UŻYTKOWNIK może korzystać z zasobów udostępnionego PORTALU wyłącznie w celach związanych z realizacją potrzeb szkoleniowych.
3. UŻYTKOWNIK nie ma prawa rozpowszechniania, kopiowania ani udostępniania zasobów PORTALU osobom trzecim nie będącym pracownikami/współpracownikami KLIENTA.
4. Wszelkie informacje uzyskane przez UŻYTKOWNIKA w związku z dostępem do PORTALU, w szczególności zasoby informacyjne PORTALU, dane dotyczące EIB oraz wizerunki osób zaangażowanych merytorycznie w tworzenie i rozwijanie zawartości PORTALU, stanowią dane prawnie chronione, w tym tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. UŻYTKOWNIK jest zobowiązany w szczególności do:
a) korzystania z PORTALU w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) umieszczania komentarzy i opinii zgodnych z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi; EIB zastrzega sobie prawo do moderowania i usuwania treści komentarzy;
c) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie EIB lub podmiotów trzecich; EIB zastrzega sobie prawo usuwania takich treści;
d) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w PORTALU niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam);
e) Nieudostępniania swojego konta (loginu i hasła) innym osobom.
6. ADMINISTRATOR może pozbawić UŻYTKOWNIKA prawa do korzystania z PORTALU ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez UŻYTKOWNIKA niniejszego regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

D. Bezpieczeństwo i poufność

1. UŻYTKOWNIK dokonuje rejestracji swojego profilu na PORTALU za pomocą własnego imienia, nazwiska, numeru telefonu, nazwy Klienta, adresu e-mail. Podanie danych w formularzu rejestracyjnym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich weryfikację u KLIENTA.
2. W trakcie rejestracji profilu UŻYTKOWNIK nadaje sobie unikalny login (email) i hasło, które będzie znane jedynie jemu.
3. ADMINTRATOR dokonuje weryfikacji danych podanych podczas rejestracji w terminie 2 dni roboczych i nadaje UŻYTKOWNIKOWI dostęp do PORTALU. EIB zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania odstępu do PORTALU.
4. Do późniejszego logowania UŻYTKOWNIK wykorzystuje wskazany przez siebie adres e-mail oraz ustalone hasło. Dodatkowo podczas logowania UŻYTKOWNIK jest uwierzytelniany za pomocą kodu jednorazowego użycia przekazanego SMS-em. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo modyfikacji systemu uwierzytelniania.
5. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. W przypadku braku możliwości samodzielnej zmiany hasła UŻYTKOWNIK kontaktuje się z pomocą techniczną w celu jej dokonania. EIB nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z braku spełnienia powyższego obowiązku.
6. EIB nie odpowiada za szkody spowodowane udostępnieniem loginu i hasła przez UŻYTKOWNIKA nieupoważnionym osobom trzecim.
7. PORTAL zabezpieczony jest za pomocą technologii opartych o aktualne protokoły szyfrowania danych SSL. Tym samym UŻYTKOWNIK korzystając z wybranej przeglądarki internetowej powinien sprawdzić, czy PORTAL jest prawidłowo zabezpieczony (z reguły w oknach przeglądarki widoczny jest symbol zamkniętej kłódki a adres poprzedzony jest wyrażeniem https://).
8. UŻYTKOWNIK uzyskuje dostęp do PORTALU domyślnie na 1 rok. Przed upływem tego terminu ADMINISTRATOR skontaktuje się z UŻYTKOWNIKIEM w celu przedłużenia na kolejny rok. Weryfikacja powiązana będzie z aktualizacją KLIENTA oraz zebraniem opinii na temat funkcjonowania PORTALU, co przyczyni się do jego rozwoju zgodnie z zapotrzebowaniem UŻYTKOWNIKÓW. Na tej podstawie ADMINISTRATOR podejmuje decyzje o przedłużeniu konta lub jego zablokowaniu.

E. Wsparcie techniczne

1. Wszelkie planowane prace serwisowe związane z utrzymaniem oraz rozwojem funkcjonalności serwisu będą, w miarę możliwości, prowadzone w godzinach nocnych lub w dniach wolnych od pracy. EIB poinformuje o tym UŻYTKOWNIKÓW najpóźniej w terminie 3 dni przed rozpoczęciem tych prac. Powyższe nie dotyczy pilnych prac serwisowych, związanych z awarią PORTALU.
2. Kontakt z obsługą PORTALU możliwy jest:
a) w sprawach technicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail): helpdesk@eibsa.eu, nr tel. +48 56 642 49 40;
b) w razie naruszenia ochrony danych osobowych: drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail): odo@eib.com.pl, nr tel. +48 56 669 34 00;
c) w razie innego incydentu lub zagrożenia bezpieczeństwa: drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail): incydent@eib.com.pl, nr tel. +48 56 669 34 00.

F. Postanowienia końcowe

1. Informacje o zmianach niniejszego regulaminu zamieszczane będą na PORTALU i dostępne po zalogowaniu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021r.
Wczytywanie...
Zaopiekujemy się
Twoim ryzykiem
Copernicus.eibsa.eu
2024
WSZYSTKIE TREŚCI DOSTĘPNE W PORTALU COPERNICUS SĄ PRZEZNACZONE I DOSTĘPNE DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EIB SA I SĄ CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM.
UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO KORZYSTANIA Z NICH JEDYNIE W RAMACH DOZWOLONEGO UŻYTKU OSOBISTEGO.
ZABRONIONE JEST POBIERANIE ZAWARTOŚCI UDOSTĘPNIONYCH W PORTALU I WTÓRNE ICH WYKORZYSTYWANIE W CAŁOŚCI LUB W ISTOTNEJ CZĘŚCI.